Start
Om BIVEK
Nya anslutningar
Tjänsteleverantörer
Felsökning
Stadgar
Kontakt
Stadgar

STADGAR FÖR BREDBAND I VALINGE EKONOMISK FÖRENING
Antagna av föreningens medlemmar vid stämman 2017-03-29

§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Bredband i Valinge Ekonomisk Förening

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i Varbergs Kommun.

§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Valinge församling med omnejd, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stagar och beslut.

§ 6 INSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 100 SEK per medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
För nyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

§ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen

§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut.

§ 11 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år och styrelseledamöter väljs av föreningsstämman på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv vid styrelsemöte.

§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 13 REVISORER
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer och högst en revisorssuppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2.Godkännande av röstlängden
3.Val av två justeringspersoner
4.Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5.Fastställande av dagordningen.
6.Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7.Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10.Budget
11.Medlemsavgift och andra avgifter.
12.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13.Val av revisorer och revisorssuppleant.
14.Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
15.Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmält till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

§ 17 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster. Ombud får bara företräda en medlem och skriven fullmakt krävs.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämman sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast två veckor före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

§ 19 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna i form av återbäring som fördelas i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

§ 20 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.

§ 21 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 22 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10% av föreningens medlemmar.

§ 23 ÖVRIGT
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.