Start
Om BIVEK
Nya anslutningar
Tjänsteleverantörer
Felsökning
Stadgar
Kontakt
Om BIVEK

Eget ansvar
Skador ska besiktigas av styrelsen FÖRE de åtgärdas. Fastighetsägaren ansvarar själv för anläggningen inne i fastigheten (efter optoswitchen). Oaktsam hantering av BIVEK:s material inne i fastigheterna medför att medlemmen/fastighetsägaren blir betalningsansvaríg för kostnaden för återställandet av funktionaliteten och eventuella reparationer och utbyte av BIVEK:s utrustning. Handhavandet av optokabel/pachkabel skall ske väldigt varsamt. Utrustningen bör sitta väl skyddat inne i fastigheten för att minimera skador. Eventuella avgrävningar av fiberkabel på fastigheten, där inte utsättning har begärts, står fastighetsägaren själv för.

Utsättning
Vid grävningar i området skall begäran om utsättning göras. Detta görs till styrelsen. Samma villkor som för utsättning av el-kabel gäller, dvs har ej utsättning begärts får grävaren/uppdragsgivaren stå för eventuell kostnad om fiberkabeln skadas.
Ledningskollen.se
 

Felanmälan
Felanmälan på respektive tjänst görs till tjänsteleverantören. Felanmälan på nätet görs till någon i styrelsen.

Ägarbyten
Försäljning av ansluten fastighet skall anmälas till styrelsen.