Start
Om BIVEK
Nya anslutningar
Tjänsteleverantörer
Felsökning
Stadgar
Kontakt
Start

Bivek är en ekonomisk förening som har byggt och driver ett optiskt fibernät i Valinge samt delar av Rolfstorp och Lindbergs församlingar.

2019-03-09    Snart dags för årsmöte. Välkomna till Valinge IP den 19 mars 19:00.

Vid förra årsmötet fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjlihgheten att sälja fibernätet till en annan aktör. Arbete har pågått under året och resultatet presenterades för medlemmarna på medlemsmötet den 19 februari. På årsmötet är det dags att gå till beslut. För att vara ombud för någon annan medlem på årsmötet ska man ha med sig en skriven fullmakt.

Dagordeningen på mötet kommera att vara enligt följande:

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar
 7. Revisionsberättelse
 8. Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt beslut om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Information kring framtaget avtal för överlåtelse av fiberverksamheten
 11. Ge styrelsen i uppdrag att genomföra överlåtelse av fiberverksamheten
 12. Presentation och fastställande av budget för 2019
 13. Arvoden och ersättningar
 14. Medlemsavgift och andra avgifter
 15. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 16. Val av ordförande på ett år
 17. Val av två styrelseledamöter
 18. Val av revisor och revisorssuppleant
 19. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande
 20. Övriga frågor
 21. Avslutning

Frågor kring innehållet i någon av punkterna besvaras av ordförande Bernt Bengtsson, kontaktuppgifter till styrelsen finns på sidan med kontaktuppgifter.2018-06-09    Hantering av nyanslutningar

Styrelsen har på styrelsemötet den 23 maj beslutat att förändra hanteringen av nyanslutningar. Alla som är intresserade av att ansluta sina fastigheter gör en intresseanmälan till styrelsen. Två gånger om året lämnas dessa förfrågningar över till föreningens entreprenör som arbetar vidare med projektering och offert. Eftersom det är en fördel att vara många som ansluter samtidigt är det bra att höra med sina grannar om även dessa är intresserade av att ansluta sig.


2018-03-04    Beviljat bidrag från Sparbanksstiftelsen

Sparbanksstiftelsen har beviljat föreningen bidrag för sex fiberanslutningar som föreningen gjorde 2017.
Mer om stiftelsens lokala engagemang går att läsa på deras hemsida.

Från och med 2018 använder Sparbanksstiftelsen ansökningskartan på bredbandskartan.se för att avgöra vilka fastigheter
som är berättigade till bidrag. Vid senaste uppdateringen av kartan har delar av Valinge klassats som tätbebyggt område
och de fastigheter som ligger i dessa områden kan inte få bidrag från stiftelsen

2018-03-22    Årsmöte

Den 22 mars hälsas alla medlemmar välkomna på årsmötesförhandlingar och fika. Klockan 19:00 i Valinge IFs klubbstuga.


2017-08-17    Fakturor via epost

I slutet av maj skickades årsavgiften ut på faktura via e-post, för första gången, till de som har en e-postadress registrerad hos föreningen. Det verkar som
att alla inte har sett sin faktura eftersom den ibland har fastnat i mappen för skräppost. För att undvika detta i framtiden så gör bivek@valinge.nu till en betrodd
avsändare.


2017-03-14    Inbjudan till årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar till BIVEK:s årsmöte i klubbstugan på Valinge IP

Onsdagen den 29 mars 2017 kl 19.00

Anna-Lena Gyllén från Varbergs kommun kommer och berättar hur socialförvaltningen arbetar med ny teknik i sin verksamhet

På dagordningen finns förslag till stadgeändring

(förslaget finns tillgängligt hos styrelsen)

Årsmötesförhandlingar och fika.

Välkomna önskar styrelsen!2016-11-09    Ny partner för reparationer, underhåll och nyanslutningar
 
Styrelsen tecknade i oktober ett serviceavtal med Blacklink Networks AB. Det innbär att det kommer vara Blacklink som gör reparationer, underhåll samt nyanslutningar i nätet. Uppkommer fel i nätet går det bra att ringa till Blacklink på 010-155 02 10 eller maila till support@blacklink.se. Enligt avtalet skall Blacklink, efter felanmälan, vara på plats inom 48 timmar för att konstatera åtgärd och påbörja åtgärd.
 
 Hälsningar styrelsen